english version

 • Cel projektu

  Celem bezpośrednim projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji materiałów magnetycznych oraz wykorzystanie ich do budowy modeli nowej generacji proekologicznych i energooszczędnych urządzeń elektrycznych dla chłodnictwa i...

  więcej

 • Opis projektu

  Niniejszy projekt podejmuje tematykę, która jest obecnie szeroko rozwijana na całym świecie. Współczesne gałęzie przemysłu związane z produkcją urządzeń elektrycznych mogą stać się konkurencyjne jedynie poprzez wprowadzenie do...

  więcej

 • Powiązania z innymi projektami

  Tematyka niniejszego projektu jest w pełni zgodna z priorytetami europejskich programów badawczych służących transformacji przemysłu europejskiego z gospodarki opartej na zasobach (surowcowych, materiałowych) do gospodarki opartej na wiedzy...

  więcej

 • Polityki horyzontalne

  Projekt ma neutralny wpływ na politykę horyzontalną wymienioną w art. 16 rozporządzenia Rady Europy nr 1083/2006 dotyczącą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Jest on w pełni zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r....

  więcej

 • Polityka sektorowa

  Realizacja niniejszego projektu poprzez ukierunkowanie na opracowanie innowacyjnych, w pełni konkurencyjnych materiałów i technologii do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych mogących być w praktyce...

  więcej

Zarzdzanie projektem

Całością prac i przebiegiem badań kieruje Koordynator Projektu, do którego zadań należy:

 • nadzór i kontrola przebiegu realizacji prac w skali całego projektu zarówno w zakresie merytorycznym, finansowym jak i organizacyjnym,
 • monitorowanie wykonania wskaźników realizacji projektu, a także nadzór nad sposobem rozpowszechniania wyników badań i promocja projektu.

Nad merytoryczną częścią poszczególnych obszarów badawczych czuwa 6-osobowy Komitet Sterujący, którego członkowie odpowiadają za prawidłowy przebieg realizacji projektu w swoich jednostkach macierzystych, a w szczególności za:

 • realizację prac badawczych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • terminowe dostarczanie sprawozdań oraz wniosków o płatność do Instytutu Metali Nieżelaznych, lidera Konsorcjum, który w imieniu pozostałych uczestników, na mocy zawartej umowy, będzie reprezentować ich wobec Instytucji Wdrażającej.

Wsparcia administracyjnego, w tym związanego z przygotowaniem dokumentacji rozliczeniowej projektu udzieli Koordynatorowi Zespół ds. Organizacji i Rozliczeń, składający się z:

 • Sekretarza Naukowego IMN,
 • Specjalisty ds. Funduszy Strukturalnych,
 • Specjalisty ds. Finansów,
 • Specjalisty ds. Zamówień Publicznych i Rzecznika Patentowego (w razie potrzeby)

Ponadto w każdej z instytucji uczestniczących wyznaczona jest, co najmniej jedna osoba odpowiadająca za przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej pozostająca w bezpośrednim kontakcie z powołanym w IMN Zespołem.

Za realizację poszczególnych zadań w ramach obszarów badawczych odpowiadają Kierownicy Zadań. Do ich obowiązków należy również nawiązywanie kontaktów z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem opracowanych innowacyjnych materiałów i technologii oraz innymi jednostkami naukowymi.

W trakcie realizacji projektu, dwa razy do roku, będą się odbywały spotkania seminaryjne, na których prezentowane będą wyniki poszczególnych etapów prowadzonych prac. Na tego typu spotkania zapraszani będą zainteresowani przedstawiciele przemysłu.

informacje

IMN Biamat